Poradenstvo CMR

Spoločnosť sa zaoberá poradenstvom v oblasti Dohody CMR - dohody o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej doprave, ktorá sa vzťahuje na každú zmluvu pri cestnej preprave zásielok za úhradu realizovanú v rámci medzinárodnej kamiónovej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky a miesto dodania zásielky je v dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohody CMR. Riešime problémy za dopravcov, ktoré vznikli pri realizácii medzinárodných prepráv, ako sú náklady naviac, škody (pred odovzdaním dokladov poisťovateľovi), penále a iné nároky z prepráv.

Dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy je nákladný list. V prípade, ak chýba, alebo sa stratí, prípadne má nedostatky, platia naďalej všetky ustanovenia konkrétnej prepravnej zmluvy. Ak treba zásielku naložiť na niekoľko vozidiel, alebo ak ide o rôzne druhy alebo samostatné časti zásielky, má odosielateľ alebo dopravca právo žiadať o vystavenie toľkých nákladných listov, koľko vozidiel sa má použiť, alebo koľko druhov alebo samostatných častí zásielky sa má nakladať.

Členmi dohody sú :všetky štáty Európskej únie, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Gruzínsko, Irán, Srbsko a Čierna Hora, Kazachstan, Macedónia, Maroko, Moldavsko, Rusko, Slovensko, Tadžikistan, Tunisko, Turecko, Turkménsko, a Uzbekistan.

Ustanovenia CMR sú všeobecne záväzné, medzinárodné uznávané a sú základom pre prepravné zmluvy.

Správa a vymáhanie pohľadávok

Efektívna správa pohľadávok

Ďalšou činnosťou je efektívna správa a vymáhanie pohľadávok veriteľa, riešenie splátkových kalendárov, preverenie bonity dlžníka, uznanie záväzkov, poprípade spracovanie návrhov na vydanie platobných rozkazov (európskych aj elektronických), po nadobudnutí právnej moci uznesenia, spracovanie exekučných návrhov. Spolupracujeme s renomovanými advokátskymi a exekučnými kanceláriami a máme prístup do centrálneho registra dlžníkov Českej aj Slovenskej republiky .

Vieme, aké je dôležité, aby boli realizované tržby aj uhradené od Vašich odberateľov. Ponúkame efektívne riešenia pre nastavenie správy Vašich pohľadávok tak, aby na jednej strane boli všetky pohľadávky čo najskôr uhradené a na druhej strane, aby neboli poškodené Vaše obchodné vzťahy s Vašimi odberateľmi. Naše legálne a efektívne návrhy Vám prinesú istotu, že máte tieto procesy pod stálou kontrolou. Tieto riešenia obsahujú takisto metódy na skoré rozpoznanie možných výpadkov v platbách dodávateľov. Zohľadňujeme pri tom meniace sa legislatívne podmienky nielen v ČR a SR, ale aj v ďalších krajinách EU, kde spolupracujeme s renomovanými partnermi.

Pri zabezpečovaní efektívnej správy vašich pohľadávok šetríme váš čas a peniaze a vy sa môžete koncentrovať na vašu obchodnú činnosť.

V niektorých prípadoch je možné zabezpečiť odpredaj alebo odkúpenie Vašej pohľadávky.

Inkaso pohľadávok

Inkasné činnosti sú rozdelené podľa typu a dátumu pohľadávky na mimosúdne inkaso (písomné upozornenia, telefonické inkaso, sledovanie plnenia splátkových kalendárov, uznanie záväzkov) a súdne vymáhanie s následnou činnosťou pre výkon právomocných uznesení, spracovanie exekučných návrhov.

Pri inkase pohľadávok pracujeme veľmi obozretne, aby nebolo v žiadnom prípade poškodené dobré meno veriteľa a aby boli efektívne využité všetky legálne prostriedky na zabezpečenie pohľadávok. Pri zabezpečovaní efektívnej správy vašich pohľadávok šetríme váš čas a peniaze a vy sa môžete koncentrovať na vašu obchodnú činnosť.

Informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch

Vieme vám zabezpečiť informácie , či už ide o fyzickú osobu alebo firmu v registroch konkrétnych štátov Európskej únie.

Tiež vieme overiť Vašich dlžníkov v Centrálnom registri dlžníkov v Českej a Slovenskej republike, ale aj overiť dlžníkov v registri exekúcií v Českej a Slovenskej republike.

Zabezpečujeme však nielen kontrolu bonity, ale aj dodatočné rešerše a informácie o dlžníkoch.

Dohodnite si s nami osobnú nezáväznú konzultáciu - a my Vám radi poskytneme možnosti pri riešení Vašich pohľadávok.

Pomoc pre dlžníkov

Naša spoločnosť ponúka pre firmy a fyzické osoby, ktoré sa dostali do situácie, ktorá veľakrát vyzerá ako bezvýchodisková, možnosti riešenia, aby po efektívnej komunikácii s veriteľmi alebo štátnymi inštitúciami mohli byť dohodnuté také podmienky plnenia, ktoré budú akceptovateľné pre obe strany, a ktoré budú predstavovať pozitívne východisko pre zúčastnených. Na základe našich dlhoročných skúseností a spolupráce s renomovanými partnermi poznáme široké portfólio možností riešenia vymáhania pohľadávok alebo vymáhania dlhov, ktoré nie sú vždy všetky všeobecne známe. Riešenie je však vždy možné.

Právna podpora (v rámci pracovného práva)

Naša spoločnosť sa opiera o dlhoročné skúsenosti a spoluprácu s renomovanými partnermi (advokátskymi a exekútorskými kanceláriami) v Európe. V mnohých prípadoch sme pre našich klientov našli riešenia, ktoré boli cenovo výrazne lacnejšie ako keď by sa klient obrátil iba na advokátsku kanceláriu. Viaceré činnosti vieme realizovať rovnako efektívne alebo efektívnejšie a aj v konkrétnych prípadoch klienta zastupovať. (vymáhanie pohľadávok, vymáhanie dlhov, odkúpenie pohľadávky, inkaso pohľadávok a i.)

V oblasti pracovného práva spolupracujeme s advokátom Mgr. Michalom Wiedermannom, (Bauerova 491/10, 603 00 Brno), ktorý spolupracuje aj s advokátskou kanceláriou v Európskej únii.

Interim–Management

Interim-Manažment je nástroj riadenia podniku, ktorý umožňuje vykonať v podniku nerutinné činnosti. Je to relatívne nové odvetvie s veľkým potenciálom pre dnešný rýchlo sa meniace podnikateľské prostredie.

Naša spoločnosť zabezpečuje služby Interim-Managementu pre domáce a zahraničné subjekty ako prevzatie zodpovednosti za výsledok na rôznych manažérskych pozíciách. Tento spôsob je etablovaný ako efektívny spôsob riešenia problémov krízového manažmentu, sanácie alebo rozbehnutia nových projektov skúsenými expertmi, ktorých spoločnosť potrebuje iba na konkrétny projekt , alebo časovo obmedzené obdobie. V rôznych fázach rozvoja spoločnosti, ako aj pri problémoch na riešenia ktorých nestačia konzultanti a vyžadujú intenzívnejšiu aktivitu na ich riešenie, je efektívne využiť práve túto službu. Takisto pri kúpe a predaji podnikov alebo ich častí sa dá využiť táto kompetentná forma podpory. Experti, ktorí podobnú úlohu úspešne realizovali pre iné spoločnosti, dokážu byť nasadení okamžite a po ukončení úlohy firme nevznikajú dodatočné náklady.

Výhody využitia Interim-managementu:

  • Spoločnosť vie rýchlo, flexibilne a podľa konkrétnej potreby reagovať na interné alebo externé kritické situácie
  • Rýchle sa prispôsobenie sa zmenám na trhu alebo zabezpečenie plnenia cieľov vedúcim k novej pozícii na trhu, či preklenutia kritickej situácie
  • Jednoduché zmluvné vzťahy kvôli krátkym lehotám začatia a ukončenia vzťahu
  • Žiadna konkurencia pre interných vedúcich pracovníkov

Typické spôsoby využitia:

Projektový model
Reštrukturalizácia spoločnosti, prenesenie výroby do zahraničia, expanzia na zahraničné trhy, pri M&A pripravenie spoločnosti na predaj.

Rýchlosť práce
Pri nutnosti okamžitého štartu projektu alebo vytvorenia nového tímu pre veľkú zákazku vedia externí experti okamžite začať pracovať.

Zlá ekonomická situácia podniku
V tejto pozícii sa nedarí spoločnosti získať nových kvalitných expertov, nakoľko sa obávajú, že si pohoršia svoje CV. Naopak, pre Interim-manažéra je to výzva, ktorá preňho môže znamenať najlepšiu referenciu.

Výpadok na kľúčovej pozícii v podniku
Môže sa stať, že vhodný kandidát nie je momentálne k dispozícii, ale úlohy spojené s touto pozíciou musia byť zrealizované a nedajú sa presunúť. Vtedy dokáže skúsený Interim-manažér dočasne prevziať danú pozíciu tak, aby spoločnosti nevznikli výrazné straty.