O nás

Spoločnosť Origio, s.r.o. sa zaoberá poradenstvom ohľadne Dohody CMR, správou a mimosúdnym vymáhaním pohľadávok. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2010. Činnosť spoločnosti nadväzuje na desaťročnú skúsenosť a činnosti jej konateľa z oblasti vymáhania pohľadávok, riešenia splátkových kalendárov, návrhov platobných rozkazov, exekučných návrhov, ale aj poradenskou činnosťou dopravcom v oblasti dohovorov CMR, zastupovaním dopravcov pri rokovaniach o škodách a náhradách z prepráv.

Čo ponúkame

Hlavnou činnosťou našej spoločnosti je poradenstvo v oblasti Dohody CMR , kde sú dopravcom poskytované služby spojené so zastupovaním pri riešení problémov, ktoré vznikli pri medzinárodnej preprave tovaru.

Spoločnosť sa takisto zaoberá mimosúdnym vymáhaním pohľadávok a ich správou. Podľa potreby klientov sú spracované zmluvy k uskutočneniu prepráv, zaistenie pohľadávok, alebo iba poradenská činnosť. Klient nehradí žiadne zálohy, ceny za služby sú predmetom dohody s klientom k danému prípadu. Prípady sú posudzované individuálne, vždy sú ponúknuté viaceré riešenia a postup pri vymáhaní pohľadávok vždy konzultuje s klientom.

Kde pôsobíme

Naša spoločnosť pôsobí v Českej republike a na Slovensku fyzicky len v prípade, keď je dlžník z Európskej únie a viem mu tak poskytnúť všetky relevantné služby ako v Českej republike. V tom prípade mu spracujeme návrh na vydanie Európskeho platobného rozkazu v príslušnom jazyku.
Na Slovensku spolupracujeme s viacerými externými spolupracovníkmi v danej oblasti, ktorí dobre poznajú miestne prostredie v oblasti vymáhania dlhov, či vymáhania pohľadávok.

Čím sa odlišujeme od našej konkurencie?

Klientovi chceme v prvom rade vyriešiť jeho problém, ale napríklad aj šetriť jeho prostriedky v prípade súdnych sporov s nemajetnými alebo finančne problematickými klientmi. Ponúkame aj možnosti mimosúdnych vymáhaní pohľadávok. Predtým ako od klienta prevezmeme jednotlivé prípady, oboznámime klienta s celkovou situáciou jeho prípadu – stave dlžníka, napr. či je nemajetný, či je vedený v zozname dlžníkov alebo pod. a následne klientovi ponúkneme finančne prijateľné riešenie prípadu.

Zároveň spracovávame aj návrhy na osobné bankroty občanov v súlade s príslušnými ustanoveniami, keď preveríme, či môže úpadca bankrot absolvovať. Ak však nesplní podmienky, neodporučíme mu ho.

Vieme spracovať a pripraviť aj európske platobné rozkazy.

Podporujeme

Miroslav Mráz