Október

Rozlíšenie poštovej prepravy od zasielateľstva a prepravy

1. 1. 2013 nadobudla účinnosť novela poštového zákona č. 29/200 Zb zákonom 221/2012 Zb., z ktorej vystala celá rada problémov spojených so snahou Českého telekomunikačného úradu zaradiť pod poštovného prevádzkovateľa niektoré zasielateľské či právne subjekty, ktoré splňujú definíciu poskytovateľov poštových služieb.

Preprava, prípadne zasielateľstvo sa od poštových služieb významne odlišuje. Viac o týchto špecifikáciách sa dočítate v dokumente Rozlíšenie poštovej prepravy od zasielateľstva a prepravy

September

Účasť vodiča pri nakládke a jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu

Predpokladom uskutočnenia prepravy je realizácia nakládky prepravovaného tovaru – zásielky. Úprava nakládky je v českom právnom poriadku pomerne skúpa, podrobnejšia úprava sa dá nájsť v zahraničných úpravách, prípadne v niektorých medzinárodných dohodách. Nakládka zahrňuje naloženie, umiestnenie a zaistenie tovaru. Viac o určení zodpovednosti dopravcu zúčastňujúceho sa nakládky nájdete v dokumente Účasť vodiča pri nakládke a jeho zodpovednosť za vzniknutú škodu.

August

Odstavenie a opustenie vozidla s nákladom

Odstavenie a opustenie vozidla s nákladom patrí medzi hrubé porušenie povinnosti starostlivosti o zásielku. Po pojmom starostlivosť dopravcu nepatrí len ochrana pracovníka (vodiča) zásielky v zmysle napr. odvrátenia fyzických útokov osôb prepadávajúcich vozidlo so zbraňami, vyhrážajúcich sa vodičovi smrťou, berúcich vodičov ako rukojemníkov ale i zvýšená starostlivosť o zásielku v podobe určitých opatrení pri nakládke, uložení zásielky, spôsobe prepravy, aby nebola zásielka pri predávaní príjemcovi poškodená, zničená alebo stratená.

Júl

Obmedzenie zodpovedností dopravcu podľa NOZ

Podľa § 624 Zákona č. 513/1991 Zb. pri strate alebo zničení zásielky je dopravca povinný nahradiť cenu zásielku, ktorú mala v čase, keď bola odovzdaná dopravcovi.

Pri poškodení alebo znehodnotení zásielky je dopravca povinný nahradiť rozdiel medzi cenou, ktorú mala zásielka v čase jej prevzatia dopravcom a cenou, ktorú by mala v tomto čase zásielka poškodená alebo znehodnotená.

Jún

Zákon o minimálnej mzde

1.janurára 2015 vstúpil do platnosti zákon, ktorý stanovuje minimálnu mzdu v Nemecku (MiLoG) vo výške 8,50 EUR / hod a platí iba pre zamestnancov.

Zákonom stanovená minimálna mzda platí tiež pre zahraničných zamestnávateľov, ktorí v Nemecku zamestnávajú svojich zamestnancov. V medzinárodnom pracovnom práve platí, že sa uplatňuje právo štátu, v ktorom sa nachádza miesto výkonu práce.

Týka sa to najviac dopravných spoločností, ktoré do Nemecka jazdia alebo majú na území Nemecka nakládku alebo vykládku. Zamestnávatelia sú povinní vyplácať svojim zamestnancom minimálnu mzdu, pokiaľ ich pracovník prekročil nemeckú hranicu. Cestovné náklady a stravné sa pritom nezohľadňujú, je ich treba vyplácať navyše.